musiq
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Zasady użytkowania serwisu internetowego Musiq.pl
§ 1. Warunki ogólne
 1. Dane, informacje i prace zawarte w serwisie internetowym Musiq.pl są publikowane dla celów informacyjnych i reklamowych.
 2. Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Musiq.pl chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność Musiq.pl, firmy zależny oraz dostawców.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego Musiq.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do niniejszych warunków korzystania z serwisu.
§ 2. Warunki użytkowania serwisu
 1. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Musiq.pl w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania lub udostępniania prac wytworzonych przy wykorzystaniu danych zawartych w serwisie internetowym Musiq.pl lub prac, w których połączono je z innymi danymi, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Musiq.pl, elementów nawet nie chronionych, pobranie których mogłoby powodować szkodę dla Musiq.pl, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Musiq.pl dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Musiq.pl lub zawarciu odrębnej umowy licencyjnej.
 5. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Musiq.pl na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji, prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym Musiq.pl, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1. rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji i prac dopuszczalne jest w zakresie określonym ww. zgodą;
  2. wykorzystywane informacje prezentowane będą sposób nie godzący w Musiq.pl;
  3. wykorzystywane dane, informacje i prace będą odwoływać się do serwisu internetowego Musiq.pl;
  4. rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji i prac dopuszczalne jest wyłącznie z podaniem Musiq.pl jako źródła informacji; dopuszczalne jest wykorzystanie w tym celu również logo Musiq.pl, z zastrzeżeniem, że logo Musiq.pl będące znakiem towarowym prawnie chronionym, wykorzystywane może być jedynie bez zmiany jego kształtu i kolorystyki.
§ 3. Obowiązywanie zasad
 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i prac mają zastosowanie do korzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Musiq.pl ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w każdym czasie. Nowo wprowadzone zasady będą miały zastosowanie do aktów wykorzystywania danych, informacji i prac zaistniałych po wprowadzeniu nowych zasad.
 
 
 
musiq.pl
 © 2003-2008   Zastrzeżenia Prawne   Linki